Rezerwat "Jezioro Turzycowe"

Rezerwat florystyczny w północnej części Parku,
w bliskim sąsiedztwie torfowiskowo-faunistycznego rezerwatu "Kurze Grzędy",
ograniczony początkowo (1959) do niewielkiego Jeziora Turzycowego i otaczającego je
mszaru, o łącznej powierzchni 0.37ha został w 1989r. powiększony do 11,39 ha,
obejmując położone na południe od jeziora torfowisko wysokie.

Obiekt ten utworzono w miejscu, gdzie rosła turzyca skąpokwiatowa,
zajmując tu jedyne stanowisko na Pojezierzach Południowobałtyckich, 
a które zostało  zniszczone na skutek zbyt małej powierzchni rezerwatu. 
Obecnie, dzięki staraniom administracji leśnej czynione są próby odtworzenia,
a następnie utrzymania zniszczonego stanowiska tej rośliny.
Zmierza się ku temu poprzez eksperymentalne odtworzenie naturalnych
stosunków siedliskowych i wodnych.

 Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie około 30 gatunków roślin naczyniowych,
spośród których 3 podlegają ochronie ścisłej (grążel żółty, rosiczka okrągłolistna,
widłak jałowcowaty) i 2 ochronie częściowej (bagno zwyczajne, kruszyna pospolita).       
 Wartość przyrodniczą rezerwatu podkreśla obecność 8 gatunków roślin znajdujących się
na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.
Są to: bagno zwyczajne, bażyna czarna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna,
przygiełka biała, rosiczka okrągłolistna, turzyca bagienna i widłak jałowcowaty.
 Z roślin niższych na uwagę zasługuje występowanie rzadkiego na niżu, podlegającego
ochronie ścisłej, porostu pustułki Bittera oraz zagrożonego wyginięciem torfowca brunatnego.
Wydaje się, że mimo zaszłych zmian w naturalnych zbiorowiskach roślinnych, uda się zrealizować zaplanowaną akcję odtworzenia i zachowania tego  przyrodniczego obiektu.