Nadleśnictwo Kartuzy


Nadleśnictwo Kartuzy położone jest w uroczej części
Pojezierza Kaszubskiego, zwanej Szwajcarią Kaszubską.
W skład Nadleśnictwa wchodzą trzy obręby leśne: Kartuzy, Mirachowo i Wieżyca,
obejmujące 15 leśnictw. Nadleśnictwo sprawuje również nadzór nad 6 tys. ha lasów prywatnych.
Pokrywę geologiczną Pojezierza Kaszubskiego stworzyło działanie lodowca i jego wód roztopowych,
 czego wynikiem jest bardzo urozmaicone ukształtowanie terenu.
Różnica wzniesień jest dość duża i waha się od 125 m n.p.m. w dolinie Łeby
do 328 m n.p.m. na szczycie Wieżyca, położonym w paśmie Wzgórz Szymbarskich.

Istotnym elementem krajobrazu są rzeki i naturalne zbiorniki wodne,
 które zajmują 6% powierzchni. Z jezior tego obszaru wypływają główne rzeki
Pojezierza Kaszubskiego: Łeba, Radunia, Wierzyca, i Słupia.
Lasy kaszubskie rosną na dość bogatych siedliskach leśnych
- dominuje LMśw zajmujący 69% powierzchni. Siedliska borowe zajmują tylko 23% pow.
i są to głównie bór mieszany świeży (BMśw) - 13% oraz bór mieszany bagienny (BMb) – 7,5%.
Najważniejszym gospodarczo gatunkiem jest sosna, rosnąca na 57% areału Nadleśnictwa,
znaczny jest też udział buka - 18% i świerka 17%,
ponadto występuje dąb, olcha, brzoza, jesion, daglezja, modrzew i inne.

Ze względu na duża atrakcyjność i bliskość aglomeracji Trójmiejskiej,
lasy kartuskie są nieustannie penetrowane. Stały wzrost zainteresowania
wypoczynkiem w lesie mobilizuje Nadleśnictwo do stworzenia ogólnodostępnej bazy turystycznej. Obecnie na terenie Nadleśnictwa istnieją dwie stacje turystyczne
z miejscami noclegowymi, 14 parkingów leśnych, 7 pól biwakowych oraz 2 drogi spacerowe.

Duża ilość jezior sprawia, że tereny obfitują w różne gatunki ptactwa
- szczególnie wodnego, a z wielu ptaków chronionych gniazdują tu
m.in. żuraw, gągoł, bocian czarny, włochatka, bielik i orlik krzykliwy.
Teren Nadleśnictwa Kartuzy jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym.
Znaczna jego część obejmuje Kaszubski Park Krajobrazowy.
Lasy kartuskie kryją wiele osobliwości przyrodniczych.
Wyrazem tego jest istnienie 13 rezerwatów przyrody obejmujących łącznie 727 ha,
 a lasy ochronne stanowią aż 18% pow. Nadleśnictwa.
W rezerwatach występuje wiele gatunków rzadkich roślin,
między innymi rosiczka okrągłolistna, lobelia jeziorna, skrzyp olbrzymi.
Poza przyrodą ożywioną są także zabytki archeologiczne
- cmentarzyska kurhanowe zawierające ślady kultury celtyckiej.
Okoliczne lasy kryją też wiele pamiątek ostatniej wojny światowej
- bunkry "Gryfa Pomorskiego", samotne mogiły oraz zbiorowe miejsca mordu miejscowych patriotów.