Rezerwat "Kurze Grzędy"

Rezerwat torfowiskowo-faunistyczny, zatwierdzony pierwotnie w 1957r.
na obszarze 82,97 ha, a w 1989 roku powiększony do 170,70 ha.
Istniał już w okresie przedwojennym - pierwszy opis terenu rezerwatu pochodzi z 1916r.,
następny z 1926r.
W skład terenów chronionych wchodzi Jezioro Wielkie (8,11 ha), sąsiadujące z nim torfowisko wysokie i okoliczne lasy z czterema małymi, skąpożywnymi jeziorkami.

 
Jest to największy rezerwat przyrody w Kaszubskim Parku Krajobrazowym,
utworzony pierwotnie w celu ochrony miejsc lęgowych żurawia i tokowisk głuszca.
Obecnie jednak głuszca się tu już nie spotyka.
Z ptaków wodno-błotnych obok żurawia w rezerwacie występują:
brodziec samotny, krzyżówka, cyraneczka, czernica i gągoł, a ze szponiastych:
bielik, myszołów, krogulec, gołębiarz i rybołów.
Prócz wymienionej awifauny w rezerwacie chroni się roślinne  zespoły torfowiskowe,
rzadkie gatunki roślin torfowiskowych, jeziora i ich mszarne obrzeża oraz znajduj
ące się tu największe na Pojezierzu Kaszubskim torfowisko wysokie.

Wśród roślinności mszarów bezdrzewnych zgrupowanych wokół jezior 
najbardziej cennym zbiorowiskiem jest mszar czerwony i brunatny
Dotąd stwierdzono na terenie rezerwatu około 60 gatunków roślin naczyniowych
i około 80 gatunków roślin niższych, w tym 8 gatunków chronionych (bagno zwyczajne,
brodaczka kępkowa, grążel żółty, kruszyna pospolita, paprotka zwyczajna, rosiczka okrągłolistna,
 widłak jałowcowaty, widłak gajowy) oraz kilka gatunków bardzo rzadkich i ginących
(m.in. turzyca bagienna, wełnianeczka darniowa, 10 gatunków mchów brunatnych
i 13 gatunków torfowców oraz 27 gatunków porostów)
Jako ciekawostkę powiem, iż na mapach topograficznych z przełomu XVIII/XIX wieku
obszar ten jest określony mianem "Czisto Blotto",
co sugeruje bezdrzewny charakter tego torfowiska.

Sztuczne odwodnienie terenu (prowadzone już od połowy XIX w.) spowodowało
znaczne obniżenie zwierciadła wody w jeziorach i osuszanie torfowiska. 
Już w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku podjęliśmy pionierskie wówczas w Polsce
próby przywrócenia poprzednich stosunków wodno-siedliskowych
budując pierwsze drewniane zastawki na rowach.
Obecnie nasza działalność została zauważona i wspomożona poprzez budowę
dalszych 50-ciu zastawek w ramach europejskiego projektu LIFE-Nature:
"Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu".